Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki

publiczne i bezpłatne

OD 2018 SZKOŁA JEST OBJĘTA NABOREM ELEKTRONICZNYM.

Rekrutacja pod adresem https://kielce.e-omikron.pl/

Informacja o naborze z Urzędu Miasta  - pobierz

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

 •         wniosek o przyjęcie wydrukowany z systemu naboru elektronicznego
 •         kwestionariusz kandydata  - POBIERZ
 •          dwa zdjęcia (podpisane)
 •      karta zdrowia (dostarczyć razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum)

      Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki jest szkołą     
dla młodzieży zdolnej, ambitnej, twórczej
i angażującej się w życie społeczne.

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki jest szkołą publiczną, kształcącą młodzież w klasach o następujących profilach:

PRAWNICZY

 • poszerzony program nauczania języka polskiego, do wyboru historii lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie, dla chętnych również języka angielskiego  
 • przedmioty dodatkowy - Edukacja prawna,
 • przygotowanie do studiów prawniczych i humanistycznych
 • udział uczniów w rozprawach sądowych
 • cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych
 • lekcje w Ośrodku Myśli Patriotycznej

KULTUROZNAWCZY

 • poszerzony program nauczania języka polskiego, do wyboru historii lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie, dla chętnych również języka angielskiego
 • przedmiot dodatkowy - Wiedza o filmie i mediach
 • udział w programie Filmoteka Szkolna
 • udział w cyklu filmowym Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej
 • projekty filmowe: Zimowa Noc Filmowa, Miejska Gra Filmowa
 • realizacja filmów: reportaże, animacje, dokumenty, fabuły

MEDYCZNY

 • poszerzony program nauczania biologii i chemii, dla chętnych również języka angielskiego
 • współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • współpraca z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

POLITECHNICZNY

 • poszerzony program nauczania matematyki, do wyboru geografii lub fizyki, dla chętnych również języka angielskiego
 • współpraca z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej
 • lekcje edukacyjne w Centrum Edukacji Geopark Kielce

*

Język angielski na poziomie podstawowym jest językiem obowiązkowym nauczanym na 3 poziomach zaawansowania. Przydział do grup zostanie dokonany w pierwszym tygodniu września na podstawie testu poziomującego.

*

Drugi język obcy: j. niemiecki (dla kontynuujących) lub  j. francuski (dla początkujących lub kontynuujących)

*

W ramach wychowania fizycznego szkoła oferuje zajęcia na nowej hali sportowej, na pływalni "Orka" oraz naukę jazdy na nartach zjazdowych i biegowych.

*

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia:

1) Prezesa Rady Ministrów
2) Towarzystwa Szkoły Katolickiej

ZASADY OBLICZANIA PUNKTACJI
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 215.
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego - do 100 pkt. przeliczane wg zasady: suma wyników w skali procentowej z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego pomnożona przez 0,2
2) oceny z
e świadectwa ukończenia gimnazjum z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu kierunkowego - do 72 punktów:

 • celujący - 18 punktów (4 przedmioty x 18 pkt. = 72 pkt.),
 • bardzo dobry - 17 punktów,
 • dobry - 14 punktów,
 • dostateczny - 8 punktów,
 • dopuszczający - 2 punkty;

3) inne osiągnięcia ucznia 
      a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -  7 punktów;
      b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

 • osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, maksymalnie 10 pkt., w tym:
  • finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt.,
  • finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt.;
 • laureaci i finaliści konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień laureat – 7 pkt,  finalista – 5 pkt
 • potwierdzone osiągnięcia sportowe i artystyczne - maksymalnie 4 pkt.
  • na szczeblu powiatowym za miejsca 1-3                  1 pkt
  • na szczeblu wojewódzkim za miejsca 1-3                2 pkt
  • na szczeblu krajowym za miejsca 1-6                      3 pkt
  • na szczeblu międzynarodowym za miejsca 1-8        4 pkt
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna ( co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - maksymalnie 3 pkt.

4) DODATKOWE PUNKTY PRZYZNAWANE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ maksymalnie 12 pkt.

  -  5 pkt. za kontynuację nauki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej;

  -  3 pkt. za przynależność do następujących grup: ZHP, ministranci, Oaza, schola, KSM i inne grupy duszpasterskie;

  -  2 pkt. opinia księdza Proboszcza

  -  2 pkt. za tytuł laureata lub finalisty Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są przyjmowania do szkoły niezależnie od kryteriów rekrutacji i zasad naboru.

II. TERMINARZ REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Od 14 maja do 20 czerwca 2018 r.

składanie wniosku o przyjęcie i kwestionariusza wraz z dokumentami

 w sekretariacie szkoły

 

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. - Wprowadzanie do systemu danych o ocenach, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach; doręczanie przez absolwentów gimnazjów kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do 28 czerwca 2018 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

3 lipca 2018 r. godz. 11.00. - OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Do 6 lipca 2018 r. do godz. 15.00. - kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym doręczając oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia i kartę informacyjną.

 

18 lipca 2018 r. - godz. 12.00  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, przedłożonych w szkole.

Od 19 lipca 2018 - rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej w razie wolnych miejsc

18 lipca – 20 sierpnia 2018 – procedura odwoławcza