Rekrutacja

Klasy 0 i I

Wymagane dokumenty*:

  • kwestionariusz - podanie
    Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym**
  • Opinia ks. Proboszcza
  • Opinia wychowawcy z przedszkola
  • Opinia katechety z przedszkola
  • Dwa zdjęcia

*Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły
**Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na niego.

Ważne daty
  • 01.12.2017 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy
  • 22.01.2018 - 28.02.2018 - składanie dokumentów w sekretariacie
  • 17.03.2018 godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji


Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z Dyrekcją szkoły od 29 stycznia do 10 lutego 2018 r. oraz od 26 lutego do 09 marca 2018 r.

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego i klasy I mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.

Wpłaty wpisowego w wysokości 600 zł należy dokonać w terminie 7 dni od podpisania umowy. Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić:
- w klasie "0" 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)
- w klasach I-VII 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)
Klasa VII Katolickiej Szkoły Podstawowej
   rok szkolny 2018/2019


 

W związku z reformą oświatową i sukcesywnym wygaszaniem działalności gimnazjów, Katolicka Szkoła Podstawowa ogłasza nabór uzupełniający do KLASY VII na rok szkolny 2018/2019.

 1. Klasy mogą liczyć max. 25 osób

 2. Obowiązkowym drugim językiem nowożytnym będzie do wyboru: JĘZYK FRANCUSKI lub JĘZYK NIEMIECKI dla początkujących oraz kontynuujących naukę.

 3. Dodatkowe godziny z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego.

W kl. VIII dodatkowe godziny na rozwiązywanie testów przed końcowym egzaminem zewnętrznym.

4. Przygotowujemy do wojewódzkich konkursów przedmiotowych i olimpiad ogólnopolskich.

5. Dysponujemy zapleczem sportowym – własna nowa hala sportowa oraz basen w bezpośrednim sąsiedztwie.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności.

TEST dla kandydatów do kl. VII w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w dniu 09 maja (środa) 2018 r. godz. 17.30.

O przyjęciu decydują:

oceny z klasy V z następujących przedmiotów: religia, j. polski, matematyka, historia, przyroda, j. angielski (max 36 pkt)

- oceny uzyskane w I semestrze kl. VI z wyżej wymienionych przedmiotów (max. 36 pkt.);

- wynik TESTU (max. 40 pkt.);

- ocena z zachowania (co najmniej dobra - max. 3 pkt.);

- potwierdzony czynny udział w grupach parafialnych np. ministranci, oaza, schola, KSM itp.; wolontariat, ZHP i potwierdzone osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych itp. (max. 5 pkt.);

- pozytywne opinie Ks. Proboszcza, katechety, wychowawcy. 
         (maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 120)

Wymagane dokumenty:

·       Kwestionariusz - wniosek o przyjęcie do klasy VII szkoły podstawowej potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów (kwestionariusz wraz z numerem referencyjnym*)  należy pobrać w sekretariacie szkoły)

·       Kopia świadectwa klasy V

·       Opinia ks. Proboszcza

·       Opinia katechety

·       Opinia wychowawcy

·       2 zdjęcia

·       Karta zdrowia (dostarczyć po przyjęciu do szkoły razem z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej


*) Numer referencyjny będzie umieszczony na liście internetowej przyjętych do kl. VII Katolickiej Szkoły Podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata. Również w kontaktach telefonicznych należy się powołać na niego.


TERMINY

Kwestionariusze do klas VII szkoły podstawowej wydaje sekretariat od 1.12.2017 r. 
Składanie dokumentów od 01.03.2018 r. do 08.05.2017 r.

09 maja 2018r., środa, godz. 17.30 - TEST dla kandydatów do kl. VII w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

 

Wpisowe dla uczniów przyjętych do VII kl. wynosi 200 zł. Wpłaty należy dokonać po podpisaniu umowy.

Opłata miesięczna wynosi 360zł przez 10 miesięcy.