Rekrutacja

 

PUBLICzna KAtolicka Szkoła Podstawowa

REKRUTACJA do KLASY Pierwszej

(do klasy VII informacje poniżej)

 

W związku z reformą oświaty i likwidacją  gimnazjów, na wniosek Diecezji Kieleckiej dotychczasowe publiczne KATOLICKIE GIMNAZJUM im. św. Stanisława Kostki zostanie PRZEKSZTAŁCONE
z dniem 01.09.2019 r.  
w publiczną KATOLICKĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ.

Obecna rekrutacja dotyczy  naboru do pierwszych klas przekształconej z gimnazjum
 publicznej KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ*.

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa stawia sobie za cel wspieranie rodziców w katolickim wychowaniu ich dzieci oraz edukację na najwyższym poziomie uwzględniając różnice w rozwoju i zainteresowaniach uczniów**.

 

Wymagane dokumenty***:

§  Kwestionariusz - wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym****]

§  Opinia ks. Proboszcza

§  Opinia wychowawcy z przedszkola

§  Opinia katechety z przedszkola

§  Dwa zdjęcia

 

   * Deklarowana wpłata na cele edukacyjne w klasach I –170 zł miesięcznie przez 10 miesięcy .

  ** Edukacja zróżnicowana (informacje poniżej).

*** Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

**** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Ważne daty

·       03.12.2018 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       28.01.2019 - 11.03.2019 - składanie dokumentów w sekretariacie

·       18.03.2019 godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z komisją rekrutacyjną szkoły od 20 lutego do 12 marca 2019 r. 

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.

 

3.      W przypadku większej liczby zgłoszonych niż przewidywanych miejsc zostaną uwzględnione następujące kryteria ustawowe (wymagane dokumenty potwierdzające):

§  wielodzietność rodziny kandydata,

§  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

§  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

§  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

§  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

§  objęcie kandydata pieczą zastępczą,

§  wyniki w nauce.

 

4.      Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria dodatkowe:

§  dzieci posiadające rodzeństwo w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

REKRUTACJA do KLASY „0”

(niepublicznej)

Wymagane dokumenty*:

§  Kwestionariusz - wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym***]

§  Opinia ks. Proboszcza

§  Opinia wychowawcy z przedszkola

§  Opinia katechety z przedszkola

§  Dwa zdjęcia

* Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 

Ważne daty

·       03.12.2018 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       28.01.2019 - 11.03.2019 - składanie dokumentów w sekretariacie

·       18.03.2019 godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z dyrekcją szkoły od 20 lutego do 12 marca 2019 r. 

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.

Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić: 
- w klasie "0" 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

NIEPubliczna KAtolicka Szkoła Podstawowa

REKRUTACJA do KLASY VII 

Wymagane dokumenty*:

§  Kwestionariusz - wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły wraz z numerem referencyjnym**]

§  Opinia ks. Proboszcza

§  Opinia wychowawcy z przedszkola

§  Opinia katechety z przedszkola

§  Dwa zdjęcia

 

  * Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

 ** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

Wpisowe 200 PLN

Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić: 
- w klasie "VII" 360 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Ważne daty

·       11.02.2019 - rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       04.03.2019 - 25.04.2019 - składanie dokumentów w sekretariacie

·      25.04.2019, godz. 17.30 – TEST z MATEMATYKI, języka POLSKIEGO i języka ANGIELSKIEGO

·       12.05.2019 godzina 12.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++