Rozpoczęcie roku szkolnego

2020-08-26

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w dniu 1 września zajęciami szkolnymi w „ławkach” jako normalny dzień lekcji bez uroczystej inauguracji. Uczniowie liceum rozpoczynają zajęcia o godz. 8:50 wg poniżej zamieszczonego planu.

https://cdn.kostka-kielce.pl/docs/2020/PlanLO.xlsx

W tym dniu obowiązuje odświętny strój szkolny.

Klasy I LO na ostatniej lekcji czyli j. angielskim przystąpią do testu poziomującego z tego języka.

W tym roku Msze św. inaugurujące nowy  rok szkolny będą odbywać się dla poszczególnych grup wiekowych wg planu przez cały tydzień w szkolnej kaplicy.

Poniżej zamieszczamy zarządzenie Dyrektora szkoły dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa:

ZARZĄDZENIE nr 3.2020

Dyrektora Katolickiej Katolickiego Liceum
im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań Katolickiego Liceum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910)
zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Katolickiego Liceum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach zwanej dalej „szkołą”,  w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

 

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły

1.      Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@kostka-kielce.pl, kontaktować się  telefonicznie  pod numer 41 343 11 75 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.

2.      Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres dyrektor@kostka-kielce.pl lub telefonicznie pod numerem 41 343 11 75, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

1.      W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.

2.      Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.

3.      Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej Katolickiego Liceum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

4.      Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.

5.      Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
w jednej strefie wymienionej w punkcie 4.

6.      W czasie zajęć szkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, poręcze, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.

7.      W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

8.      Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy firmy sprzątającej MAAG.

9.        Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w gabinecie profilaktyki medycznej, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

10.    Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.

11.    W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

§ 4.

Strefa rodzica

1.      Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica: przestrzeń przy portierni.

2.      W pomieszczeniu należącym do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż 2 osoby.

3.      Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

4.      Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.

5.      W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4.

 

§ 5.

Strefa ucznia

1.      Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia.

2.      W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.

3.      Uczniowie wchodząc do szkoły zakrywają nos i usta aż do wejścia do sali lekcyjnej oraz podczas korzystania z kaplicy.

4.      Od 1 września 2020 r.  aż do odwołania uczniowie zakrywają nos i usta poruszając się po korytarzu.

5.      Nauczyciele i uczniowie podczas lekcji nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

6.      Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną salę lekcyjną i korzystają z  łazienki i część korytarza szkolnego, które są na tym samym piętrze.

7.      Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce.

(Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.)

8.      Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.

9.      Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.

10.  Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają w przydzielonych salach, na powietrzu przed frontem budynku szkolnego oraz pomiędzy halą sportową a głównym budynkiem szkoły.

11.  Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub w hali sportowej.

12.    Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

13.    Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

 

§ 6.

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

1.      Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych dniach i godzinach.

2.      Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.

3.      Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny na stronie internetowej.

4.      Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 

§ 7.

Strefa żywienia i stołówka

 

1.      Pomieszczenia należące do kuchni i stołówki należą do strefy żywienia.

2.      Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica.

3.      Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.

4.      Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych.

5.      W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.

6.      Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.

7.      Wyznaczony pracownik stołówki podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły
i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

1.      Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.

2.      W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.

3.      W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

 

                                                                                                                                                                                                                           DYREKTOR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                               ks. mgr Jacek Kopeć

………………………………………..

Podpis dyrektora