TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ

____________________________________________________________________________________

TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ

w Kielcach

Św. Stanisława Kostki 17, 25-341 KIELCE

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000020686

REGON 003685665; NIP 959-09-82-232

Darowizny na cele statutowe:

Konto: Bank Spółdzielczy w Kielcach

51 8493 0004 0240 0079 6600 0003

 

______________________________

Zarząd Towarzystwa Szkoły Katolickiej:

Stanisław Bujak– przewodniczący

Stanisław Brych – wiceprzewodniczący

Andrzej Ławicki – skarbnik

Ryszard Woźniak – sekretarz

Asystent kościelny – Ks. Jacek Kopeć

______________________________

TOWARZYSTWO SZKOŁY KATOLICKIEJ w Kielcach swoją tradycją sięga roku 1923.  Wówczas Biskup Kielecki Augustyn Łosiński powołał do istnienia Towarzystwo Opieki nad Gimnazjum Katolickim w Kielcach,  dzięki któremu w tym samym roku powstało Gimnazjum imienia Św. Stanisława Kostki. Od 1933 roku nastąpiła zmiana nazwy na Towarzystwo Szkoły Katolickiej. Opiekę nad gimnazjum i  liceum Towarzystwo roztaczało do 1939, w którym to roku przekazało szkołę Biskupowi Kieleckiemu.

Ponownie Towarzystwo Szkoły Katolickiej wznowiło działalność w 1990 r., dzięki inicjatywie absolwenta z 1947 r., byłego żołnierza Armii Krajowej, pana Kazimierza Kantyki. Podejmowane działania w tym czasie miały na celu reaktywowanie katolickiej szkoły w Kielcach.

W roku 1997 Towarzystwo Szkoły Katolickiej założyło Katolicką Szkołę Podstawową oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach. Prezesem wówczas był pan Stanisław Brych, a osobą wspierającą czynnie to dzieło był Ks. Prałat Edward Skotnicki.

W 1999 roku Towarzystwo powołało do istnienia trzecią szkołę – Katolickie Gimnazjum. Historia przedwojennych przekształceń powtórzyła się w 2000 roku, kiedy Towarzystwo przekazało  prowadzenie szkół Diecezji Kieleckiej.

Od 2010 r. Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i nadal wspiera uczniów i katolicką edukację.

___________________________________________________________________________________

Chrześcijańska koncepcja osoby ludzkiej i chrześcijański system wartości stanowią punkt odniesienia i inspiracje do działalności Towarzystwa.

Do zadań Towarzystwa zgodnie ze Statutem należy:

 • podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.
 • troska o edukację i wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z etyką katolicką.
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.

Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia właściwych warunków lokalowych dla tworzenia placówek oświatowych.
 2. Podejmowanie działań charytatywnych na rzecz uczniów i innych osób żyjących w trudnych warunkach materialnych i rodzinnych.
 3. Udzielanie pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym, na wniosek Dyrektora Szkoły, poprzez system stypendialny.
 4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania religijnego dzieci i młodzieży.
 5. Organizowanie i wspomaganie imprez kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych i sportowych.
 6. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wzorców życiowych bez alkoholu, narkotyków i agresji, profilaktyka uzależnień oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych.
 7. Szerzenie idei oraz organizowanie wolontariatu wśród młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz innych ludzi dobrej woli.
 8. Organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć integracyjnych poprzez alternatywne formy edukacyjne (kluby, świetlice, zespoły artystyczne i sportowe, grupy wsparcia, warsztaty, konkursy, itp.).
 9. Szkolenie dorosłych, pragnących dokształcać się.

                Towarzystwo zasłużonym dla szkół Katolickich osobom przyznaje tytuł Honorowego członka Towarzystwa Szkoły Katolickiej.  Pierwszym, który zaszczycił to grono był Ks. Biskup Kazimierz Ryczan, biskup  kielecki.

Kolejnym był p. Stanisława Strójwąs, absolwent z roku 1937 Prywatnego Męskiego Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki.

Trzeci z kolei tytuł Honorowego członka Towarzystwa Szkoły Katolickiej został przyznany panu sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu, absolwentowi szkoły z 1946 r.

___________________________________________________________________________________

Skip to content