MISJA

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony” ~ św. Stanisław Kostka

PO CO JESTEŚMY?

Celem szkoły jest kształtowanie osobowości uczniów i przygotowanie ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata i Kościoła. Proces dydaktyczno – wychowawczy ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający ich indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania oraz wychowanie ich na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” (św. Jan Bosco). Wyposażamy uczniów w rzetelną wiedzę o świecie i człowieku oraz kształtujemy umiejętności wartościowania, oceniania i podejmowania decyzji. Rozwijamy indywidualne uzdolnienia i aspiracje. Kształtujemy humanistyczne postawy uczniów w duchu personalizmu chrześcijańskiego i umiłowania kultury i tradycji narodowych. Przygotowujemy uczniów do odpowiedzialności za naród i państwo.


DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?

Jesteśmy Zespołem Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej. Istniejemy dla społeczności diecezji, by kształcić młodzież w duchu katolickim i wspierać wysiłki wychowawcze rodziców i duszpasterzy, zmierzające do ukazywania młodym ludziom wartości chrześcijańskich. Naszą ofertę kierujemy zwłaszcza do młodzieży pragnącej pogłębiać swą formację duchową. Zakładamy, że uczeń podejmujący naukę w naszej placówce respektuje jej wyznaniowy charakter. Przyjmujemy również uczniów, którzy są na drodze poszukiwania prawdy i nie mają jasno sprecyzowanego światopoglądu. Postawa otwartości nie tylko pozwala młodym zdobywać wiedzę we wspólnym środowisku wychowawczym, ale tworzy też więź społeczną ułatwiającą wzajemne poznanie i przezwyciężenie uprzedzeń. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują sposób naszego działania. W społeczności szkolnej, którą tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, dbamy o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.


CO CHCEMY ZROBIĆ?

W naszej szkole wyposażamy uczniów w rzetelną wiedzę i umiejętności umożliwiające im uzyskanie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych. Inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego. Przygotowujemy do dalszego kształcenia i wdrażamy do samokształcenia. Kształtujemy u młodego człowieka postawę przedsiębiorczości i samodzielności w działaniu, a także wyposażamy w umiejętność korzystania z nowoczesnych źródeł informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Umożliwiamy uczniom rozwijanie osobistych zainteresowań i rozbudzamy ambicje. Przygotowujemy ucznia do świadomego uczestnictwa w świecie kultury. W procesie dydaktycznym uwzględniamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. Preferujemy aktywizujące metody nauczania. Oferujemy urozmaicony program zajęć pozalekcyjnych.

Chcemy wychować młodego człowieka, który:
– mając za wzór św. Stanisława Kostkę, stawia sobie wysokie wymagania,
– potrafi korzystać z daru wolności i jest odpowiedzialny za swe czyny,
– umie odróżniać dobro od zła,
– odnajduje cel i sens swego istnienia,
– dba o zdrowie własne i innych,
– nie ulega nałogom,
– szanuje godność osoby ludzkiej, odrzuca przemoc i agresję,
– żyje w zgodzie z naturą,
Wartości, które wpajamy uczniom, oparte są na Dekalogu i zasadach personalizmu chrześcijańskiego. Kładziemy także nacisk na poczucie tożsamości narodowej i związki z „małą ojczyzną”. Przygotowujemy do życia i współpracy w grupie, rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie. Uczymy szacunku dla odrębności narodowej, religijnej i kulturowej.

Działamy po to, aby wspierać wysiłki pedagogiczne rodziców. Pragniemy wychować i wykształcić prawych obywateli, którzy w przyszłości będą stanowić elitę intelektualną i kulturalną Ojczyzny i Kościoła. Wniosą w życie społeczeństw – zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego Jana Pawła II – ukryty skarb Ewangelii, aby budować cywilizację miłości, braterstwa, solidarności i pokoju oraz będą włączać się w dzieło przebudowy świata i pracować gorliwie, aby przyszło Królestwo Boże.

Skip to content