Dzień otwartej szkoły

Sobota 03.06.2023 godzina 10:00-13:00

Katolickie liceum ogólnokształcące
im. św Stanisława Kostki

publiczne i bezpłatne
szkoła jest objęta naborem elektronicznym!

 • Rekrutacja elektroniczna

  Do szkoły można zapisać się korzystając z rekrutacji elektronicznej pod adresem: kielce.e-omikron.pl

 • Informacje

  Szczegółowa informacja Urzędu Miasta dotycząca rekrutacji elektronicznej. POBIERZ

 • Dodatkowe punkty

  Niezależnie od wyboru numeru preferencji naszej szkoły prosimy o dostarczenie do SEKRETARIATU dokumentacji, na podstawie której będzie możliwe naliczenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych (pkt. 4 zamieszczonych poniżej zasad obliczania punktacji.).

Wymagane dokumenty:

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki jest szkołą dla młodzieży zdolnej, ambitnej, twórczej, angażującej się w życie społeczne i akceptującej chrześcijański charakter wychowania w szkole.

Planujemy utworzenie 3 klas o niżej wymienionych profilach:

HUMANISTYCZNY
z możliwością wyboru w kl. II jednej z dwóch specjalizacji: Prawniczej lub Kulturoznawczej

MEDYCZNY

POLITECHNICZNY

Język angielski na poziomie podstawowym jest językiem obowiązkowym nauczanym na 2 poziomach zaawansowania. Przydział do grup zostanie dokonany w pierwszym tygodniu września na podstawie testu poziomującego.

Drugi język obcy: j. niemiecki (dla kontynuujących) lub  j. francuski (dla początkujących lub kontynuujących)

W ramach wychowania fizycznego szkoła oferuje zajęcia na nowej hali sportowej, na pływalni „Orka” oraz naukę jazdy na nartach zjazdowych i biegowych.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia:

 1. Prezesa Rady Ministrów
 2. Towarzystwa Szkoły Katolickiej

Zasady obliczania punktacji

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100 pkt. przeliczane wg zasadywynik w procentach z j. polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, wynik w procentach z j. obcego mnoży się przez 0,3
 2. oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu kierunkowego – do 72 punktów:
  • celujący – 18 punktów (4 przedmioty x 18 pkt. = 72 pkt.),
  • bardzo dobry – 17 punktów,
  • dobry – 14 punktów,
  • dostateczny – 8 punktów,
  • dopuszczający – 2 punkty;
 3. inne osiągnięcia ucznia
  • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem –  7 punktów;
  • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
   • osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • finaliści konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;
    • laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego – 7 pkt.
    • finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego – 5 pkt.
   • osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:
    • finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 pkt.;
    • finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
    • laureaci dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7 pkt.
    • finaliści dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5 pkt.
    • laureaci jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego – 5 pkt.
    • finaliści jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego – 3 pkt.
   • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych:
    • na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt
    • na szczeblu krajowym – 3 pkt
    • na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt
    • na szczeblu powiatowym – 1 pkt
   • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 3 pkt.
 4. DODATKOWE PUNKTY PRZYZNAWANE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ – maksymalnie 12 pkt.
  • 5 pkt. za kontynuację nauki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej;
  • 3 pkt. za przynależność do następujących grup: ZHP, ministranci, Oaza, schola, KSM i inne grupy duszpasterskie;
  • 2 pkt. opinia księdza Proboszcza
  • 2 pkt. za tytuł laureata lub finalisty Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są przyjmowania do szkoły niezależnie od kryteriów rekrutacji i zasad naboru.

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów

Od 13 maja 2024r.  do 19 czerwca 2024r. do godz.15.00 – złożenie wniosku

Od 21 czerwca 2024r. do 10 lipca 2024r. do godz.15.00 – wprowadzenie do systemu ocen i osiągnięć ze świadectwa i wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty (kopia lub oryginał).

Do 17 lipca 2024 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

18 lipca 2024r.  – OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Od 18 lipca do 24 lipca 2024 r. do godz.15.00 – kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym doręczając oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, kartę zdrowia i kartę informacyjną.

25 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przedłożonych w szkole.

Skip to content