KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki

publiczne i bezpłatne

 

SZKOŁA JEST OBJĘTA NABOREM ELEKTRONICZNYM.Rekrutacja pod adresem : https:// kielce.e-omikron.pl/.

Informacja o naborze z Urzędu Miasta  – POBIERZ

 

NIEZALEŻNIE OD WYBORU NUMERU PREFERENCJI NASZEJ SZKOŁY PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE KTÓREJ BĘDZIE MOZLIWE NALICZENIE DODATKOWYCH PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH
(pkt. 4 zamieszczonych poniżej zasad obliczania punktacji)

 

 

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

·         wniosek o przyjęcie wydrukowany z systemu naboru elektronicznego

·         kwestionariusz kandydata  – POBIERZ

·         dwa zdjęcia (podpisane)

·         karta zdrowia, karta informacyjna (dostarczyć razem z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej) 

Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki (w postaci scanów) można również  składać elektronicznie na adres sekretariat@kostka-kielce.pl

      Prosimy wówczas o następujące sformułowanie tematu maila:  LO rekrutacja – nazwisko

 

      Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki jest szkołą     
dla młodzieży zdolnej, ambitnej, twórczej, angażującej się w życie społeczne i akceptującej chrześcijański charakter wychowania w szkole.

Planujemy  utworzenie 3 klas o niżej wymienionych profilach:

HUMANISTYCZNY z możliwością wyboru w kl. II jednej z dwóch specjalizacji: Prawniczej lub Kulturoznawczej

•    poszerzony program nauczania języka polskiego, do wyboru historii lub wiedzy o społeczeństwie, dla chętnych również języka angielskiego
•    przedmioty edukacja prawna lub wiedza o filmie i mediach będą prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim
•    przygotowanie do studiów humanistycznych: prawniczych, dziennikarskich, filmoznawczych, filologicznych, psychologicznych, itp.
•    udział uczniów w rozprawach sądowych i warsztatach prawniczych
•    cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych
•    udział w programie Filmoteka Szkolna
•    realizacja projektów filmowych

MEDYCZNY

·       poszerzony program nauczania biologii i chemii, dla chętnych również języka angielskiego

·       przygotowanie do kierunków studiów: medycyna, farmacja, weterynaria, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, elektroradiologia itp.

·       współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

·       współpraca z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

·       współpraca z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

·       kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

POLITECHNICZNY

 

·       poszerzony program nauczania matematyki, do wyboru geografii lub fizyki, dla chętnych również języka angielskiego

·       przygotowanie do kierunków studiów technicznych, ekonomicznych, biznesowych, administracyjnych, turystyki i rekreacji itp.

·       współpraca z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

·       współpraca z  Politechniką Świętokrzyską

·       lekcje edukacyjne w Centrum Edukacji Geopark Kielce

*

Język angielski na poziomie podstawowym jest językiem obowiązkowym nauczanym na 2 poziomach zaawansowania. Przydział do grup zostanie dokonany w pierwszym tygodniu września na podstawie testu poziomującego.

*

Drugi język obcy: j. niemiecki (dla kontynuujących) lub  j. francuski (dla początkujących lub kontynuujących)

*

W ramach wychowania fizycznego szkoła oferuje zajęcia na nowej hali sportowej, na pływalni „Orka” oraz naukę jazdy na nartach zjazdowych i biegowych.

*

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia:

1) Prezesa Rady Ministrów
2) Towarzystwa Szkoły Katolickiej

 

I.  ZASADY OBLICZANIA PUNKTACJI

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100 pkt. przeliczane wg zasadywynik w procentach z j. polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, wynik w procentach z j. obcego mnoży się przez 0,3
2) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu kierunkowego – do 72 punktów:

·       celujący – 18 punktów (4 przedmioty x 18 pkt. = 72 pkt.),

·       bardzo dobry – 17 punktów,

·       dobry – 14 punktów,

·       dostateczny – 8 punktów,

·       dopuszczający – 2 punkty;

3) inne osiągnięcia ucznia  
      a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem –  7 punktów;
      b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

 

·       osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

o   finaliści konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;

o   laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego – 7 pkt.

o   finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego – 5 pkt.

 

·       osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

o   finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 pkt.;

o   finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,

o   laureaci dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7 pkt.

o   finaliści dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5 pkt.

o   laureaci jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego – 5 pkt.

o   finaliści jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnarnego – 3 pkt.

 

·       uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych:

o   na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt

o   na szczeblu krajowym – 3 pkt

o   na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt

o   na szczeblu powiatowym – 1 pkt

 

·    osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 3 pkt.

 

4DODATKOWE PUNKTY PRZYZNAWANE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ – maksymalnie 12 pkt.

  –  5 pkt. za kontynuację nauki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej;

  –  3 pkt. za przynależność do następujących grup: ZHP, ministranci, Oaza, schola, KSM i inne grupy duszpasterskie;

  –  2 pkt. opinia księdza Proboszcza

  –  2 pkt. za tytuł laureata lub finalisty Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

 

 Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są przyjmowania do szkoły niezależnie od kryteriów rekrutacji i zasad naboru.

 

II. TERMINARZ REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Od 17 maja 2021r.  do 21 czerwca 2021r. – złożenie wniosku

 

Od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. – uzupełnienie wniosku o o kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 
Do 21 lipca 2021 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

 

22 lipca 2021r.  – OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00 – kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym doręczając oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, kartę zdrowia i kartę informacyjną.

 

2 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, przedłożonych w szkole.