REKRUTACJA DO KLASY „0”

(niepubliczna)

Wymagane dokumenty*:

  Kwestionariusz – wniosek  (Do pobrania w sekretariacie szkoły lub przez stronę www.kostka-kielce.pl)

  Opinia ks. Proboszcza

  Opinia wychowawcy z przedszkola

  Opinia katechety z przedszkola

  Jedno zdjęcie

* Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, gdzie zostanie nadany numer referencyjny**

** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 

 Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić:
– w klasie „0” 390 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)

 

Ważne daty

·       02.01.2023 – rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       23.01.2023 – 10.03.2023 – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

·       17.03.2023 godzina 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z komisją rekrutacyjną szkoły od 15 lutego do 10 marca 2023 r.

       +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego mają dzieci,
których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

REKRUTACJA  DO  KLASY  PIERWSZEJ

PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Katolicka Szkoła Podstawowa stawia sobie za cel wspieranie rodziców w katolickim wychowaniu ich dzieci oraz edukację na najwyższym poziomie uwzględniając różnice w rozwoju i zainteresowaniach uczniów.

 

Wymagane dokumenty***:

  Kwestionariusz – wniosek  [Do pobrania w sekretariacie szkoły lub przez stronę www.kostka-kielce.pl]

  Opinia ks. Proboszcza

  Opinia wychowawcy z przedszkola

  Opinia katechety z przedszkola

  Dwa zdjęcia

   * Deklarowana wpłata na cele edukacyjne od klasy I przez kolejne lata nauki – 170 zł miesięcznie przez 10 miesięcy .

  ** Edukacja zróżnicowana (informacje poniżej).

*** Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, gdzie zostanie nadany numer referencyjny****.

**** Numer referencyjny będzie umieszczony na liście przyjętych do szkoły podstawowej zamiast imienia i nazwiska kandydata.
Również w kontaktach telefonicznych należy powołać się na ten numer.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Ważne daty

·       02.01.2023 – rozpoczęcie wydawania kwestionariuszy

·       23.01.2023 – 10.03.2023 – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły

·       17.03.2023 godzina 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

Rozmowa rekrutacyjna rodziców i dziecka z komisją rekrutacyjną szkoły od 15 lutego do 10 marca 2023 r.

 

 

 

ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy rozpatrzenie zgłoszeń oraz ustalenie i przekazanie dyrektorowi listy kandydatów przyjętych.

3.      W przypadku większej liczby zgłoszonych niż przewidywanych miejsc zostaną uwzględnione następujące kryteria ustawowe (wymagane dokumenty potwierdzające):

·       wielodzietność rodziny kandydata,

·       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

·       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

·       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

·       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

·       objęcie kandydata pieczą zastępczą,

·       wyniki w nauce.

4.      Komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym bierze również pod uwagę kryteria dodatkowe:

·         dzieci posiadające rodzeństwo w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa stawia sobie za cel wspieranie rodziców w katolickim wychowaniu ich dzieci oraz edukację na najwyższym poziomie uwzględniając różnice w rozwoju i zainteresowaniach uczniów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REKRUTACJA  DO  KLASY  V – VIII 

NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

Wymagane dokumenty*:

  Kwestionariusz – wniosek  (Do pobrania w sekretariacie szkoły)

  Opinia ks. Proboszcza

  Opinia wychowawcy z przedszkola

  Opinia katechety z przedszkola

  Dwa zdjęcia

  Test sprawdzający z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego

  * Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły

Wpisowe 500 PLN

Opłata miesięczna dla uczniów będzie wynosić:
– od klasy IV  do  VIII 390 PLN za miesiąc (przez 10 miesięcy)

_________________________________________________________________________________________