Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej, ul. św. Stanisława Kostki 17, 25-341 Kielce.

 

2) W sprawach związanych z przestrzeganiem zasad ochrony danych – kontakt – e-mail: dyrektor@kostka-kielce.pl.

 

3) Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

 1. a) realizacji zadań wynikających ze statutów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach;
 2. b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze;
 4. d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z  Zespołem Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki;
 3. c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. a)   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b)   do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c)   do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 1. d)  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo;
 2. e)   do przenoszenia danych;
 3. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem.

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

10) Zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Skip to content