Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w dniu 1 września zajęciami szkolnymi w „ławkach” jako normalny dzień lekcji bez uroczystej inauguracji. Uczniowie liceum rozpoczynają zajęcia o godz. 8:50 wg poniżej zamieszczonego planu.

https://cdn.kostka-kielce.pl/docs/2020/PlanLO.xlsx

W tym dniu obowiązuje odświętny strój szkolny.

Klasy I LO na ostatniej lekcji czyli j. angielskim przystąpią do testu poziomującego z tego języka.

W tym roku Msze św. inaugurujące nowy  rok szkolny będą odbywać się dla poszczególnych grup wiekowych wg planu przez cały tydzień w szkolnej kaplicy.

Poniżej zamieszczamy zarządzenie Dyrektora szkoły dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa:

ZARZĄDZENIE nr 3.2020

Dyrektora Katolickiej Katolickiego Liceum
im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań Katolickiego Liceum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910)
zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Katolickiego Liceum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach zwanej dalej „szkołą”,  w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

 

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły

1.      Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@kostka-kielce.pl, kontaktować się  telefonicznie  pod numer 41 343 11 75 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.

2.      Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres dyrektor@kostka-kielce.pl lub telefonicznie pod numerem 41 343 11 75, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

§ 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

1.      W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.

2.      Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.

3.      Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej Katolickiego Liceum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

4.      Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.

5.      Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
w jednej strefie wymienionej w punkcie 4.

6.      W czasie zajęć szkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, poręcze, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.

7.      W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

8.      Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy firmy sprzątającej MAAG.

9.        Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w gabinecie profilaktyki medycznej, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

10.    Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.

11.    W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

§ 4.

Strefa rodzica

1.      Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica: przestrzeń przy portierni.

2.      W pomieszczeniu należącym do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż 2 osoby.

3.      Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

4.      Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.

5.      W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4.

 

§ 5.

Strefa ucznia

1.      Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia.

2.      W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.

3.      Uczniowie wchodząc do szkoły zakrywają nos i usta aż do wejścia do sali lekcyjnej oraz podczas korzystania z kaplicy.

4.      Od 1 września 2020 r.  aż do odwołania uczniowie zakrywają nos i usta poruszając się po korytarzu.

5.      Nauczyciele i uczniowie podczas lekcji nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

6.      Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną salę lekcyjną i korzystają z  łazienki i część korytarza szkolnego, które są na tym samym piętrze.

7.      Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce.

(Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.)

8.      Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.

9.      Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.

10.  Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają w przydzielonych salach, na powietrzu przed frontem budynku szkolnego oraz pomiędzy halą sportową a głównym budynkiem szkoły.

11.  Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub w hali sportowej.

12.    Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

13.    Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

 

§ 6.

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

1.      Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych dniach i godzinach.

2.      Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.

3.      Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny na stronie internetowej.

4.      Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 

§ 7.

Strefa żywienia i stołówka

 

1.      Pomieszczenia należące do kuchni i stołówki należą do strefy żywienia.

2.      Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica.

3.      Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.

4.      Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych.

5.      W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.

6.      Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.

7.      Wyznaczony pracownik stołówki podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły
i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

1.      Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.

2.      W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.

3.      W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

 

                                                                                                                                                                                                                           DYREKTOR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                               ks. mgr Jacek Kopeć

………………………………………..

Podpis dyrektoraSpodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content