Procedury Bezpieczeństwa klasy 0-III

2021-08-31

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI KLAS 0-III

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

od 1 września 2021 r.

§ 1

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI KLAS 0-III

 

1.    Przyjmowanie dzieci trwa od godziny 7.00 do 7.50.

2. PRZYPROWADZANIE DZIECI DO SZKOŁY:

a)     Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

b)     Rodzic odprowadza dziecko do przestrzeni wspólnej obok portierni szkoły. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.

c)     Przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i przechodzi przez drzwi, a rodzic pozostaje na zewnątrz.

d)     Gdy dziecko przejdzie przez główne wejście, pracownik dyżurujący przy wejściu otwiera przejście do szatni.

e)     Dziecko udaje się do szatni i pod nadzorem pracownika szkoły samodzielnie przebiera się w swoim boksie.

f)      Następnie dziecko udaje się do wyznaczonej dla swojej grupy sali.

g)     Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

h)     Dzieci przyprowadzane są do godziny 7:50.

i)      W pierwszym tygodniu adaptacyjnym strefa wspólna zostanie poszerzona o korytarz przy szatniach dla rodziców uczniów kl. „0” i I. Rodzice będą mogli przyprowadzić dzieci bezpośrednio do szatni i pozostawić pod nadzorem pracownika szkoły.

Docelowo dążymy do samodzielności samoobsługowej dzieci w szatni.

4. ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY:

a)     Rodzic powiadamia telefonicznie wychowawcę grupy świetlicowej o odbiorze dziecka. Pozostaje na zewnątrz przed wejściem, zachowując dystans do innych osób.

b)     Nauczyciel powiadomiony telefonicznie odprowadza dziecko do drzwi sali i pozwala na samodzielne udanie się do szatni.

c)     W szatni dziecko przebiera się i kieruje do wyjścia.

d)     Przy głównym wyjściu rodzic odbiera dziecko.

 

§ 2

ZADANIA  RODZICÓW

1. Rodzice zapoznają się z procedurami w szkole.

2. Przekazują wychowawcy i dyrekcji informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli dziecko zachorowało.

6. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa  z której uczeń korzysta w drodze z szatni do sali i w razie konieczności jej użycia.

8. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.

9. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

12. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.

13. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe procedury opracowane zostały na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r. oraz ZARZĄDZENIE Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach z dnia 30 sierpnia 2021 r. i wchodzą w życie z dniem 01 września 2021 r.

 

Kielce, 30 sierpnia 2021 r.