Procedury Bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW kl. IV –VIII SP i LO W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ W KIELCACH

1.    Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do szkoły są zamknięte.

2.    Uczniowie/uczennice przestrzegają podstawowych zasadach higieny m.in.

  • mycia rąk wodą z mydłem,
  • nie podają ręki na przywitanie,
  • unikają częstego dotykania oczu, nosa i ust.
  • zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

3.    Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie – bez objawów chorobowych.
Nie mogą przyjść, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Uczniowie/Uczennice przychodzą do szkoły najpóźniej na 10 minut przed planowym rozpoczęciem pierwszej lekcji. Przed WYZNACZONYM – wejściem do szkoły zachowują dystans (co najmniej 1,5 m) lub mają zakryte usta i nos.

Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą.

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

6. Bezwzględnie przy KAŻDYM WEJŚCIU ze szkoły uczniowie/uczennice odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce. DOZOWNIKI znajduje się za drzwiami wejściowymi w przedsionku obok PORTIERNI oraz przy wejściach do SZATNI.

7. Po przejściu przez drzwi wejściowe uczniowie/uczennice kierują się na prawo klatką schodową do SZATNI w podziemnej części szkoły.

8.  Uczniowie/uczennice w SZATNI przebierają się w wyznaczonym boksie, do minimum ograniczając przebywanie w części wspólnej szatni i natychmiast udają się do wyznaczonej w planie SALI   LEKCYJNEJ.

9. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie/uczennice zobowiązani są dokładnie umyć ręce.

10. Uczniowie wchodząc do szkoły zakrywają nos i usta aż do wejścia do sali lekcyjnej oraz podczas pobytu w kaplicy.  Obowiązek zakrywania ust i nosa obejmuje każdorazowy pobyt uczniów w PRZESTRZENI WSPÓLNEJ, szczególnie podczas przerw.

11.   Nauczyciele i uczniowie podczas lekcji w wyznaczonej sali nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

12.    Lekcje odbywają się w salach zgodnie z planem zajęć. Uczniowie korzystają z  łazienki i część korytarza szkolnego, które są na tym samym piętrze.

13. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w przydzielonych salach, na powietrzu przed frontem budynku szkolnego oraz pomiędzy halą sportową a głównym budynkiem szkoły (podczas dobrej pogody).

14.    Uczniowie DYŻURNI oddziałów klasowych ( 2 osoby wyznaczone w danym tygodniu) odpowiadają za porządek – czystość w klasie, w szczególności za wietrzenie sal lekcyjnych. Przypominają kolegom i koleżankom o bezpiecznym i higienicznym zachowaniu w sali oraz podczas przerw. Mogą przygotować i prowadzić krótkie ćwiczenia w sali w trakcie, lub pod koniec lekcji w porozumieniu z nauczycielem.

15.   Uczniowie mogą korzystać z toalet również w trakcie zajęć lekcyjnych, aby uniknąć kolejek na przerwach.

16.   Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

17.   Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub w hali sportowej.

18.   Uczniowie mogą korzystać z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w wyznaczonych dniach i godzinach. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny na stronie internetowej. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.

19.   OBIADY wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych.

20.   Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w gabinecie profilaktyki medycznej, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

21.   Po zakończeniu zajęć uczniowie/uczennice zobowiązani są w jak najkrótszym czasie opuścić teren szkoły, do ograniczając niezbędnego minimum pobyt w korytarzu i w szatni.

22.   WAŻNE DLA NASZEGO ZDROWIA I ZARAZEM BEZPIECZEŃSTWA jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów z osobami spoza swojego środowiska rodzinnego i szkolnego. Należy stosować się do bieżących zaleceń GIS i MEiNw zakresie profilaktyki.

 

Kielce, 27 sierpnia 2021 r.

                                                                                                                                                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                                                                         

                               ks. mgr Jacek Kopeć

………………………………………..

Podpis dyrektoraSpodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content