Procedury Bezpieczeństwa klasy 0-III

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI KLAS 0-III

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

od 1 września 2021 r.

§ 1

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI KLAS 0-III

 

1.    Przyjmowanie dzieci trwa od godziny 7.00 do 7.50.

2. PRZYPROWADZANIE DZIECI DO SZKOŁY:

a)     Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do szkoły i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

b)     Rodzic odprowadza dziecko do przestrzeni wspólnej obok portierni szkoły. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.

c)     Przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i przechodzi przez drzwi, a rodzic pozostaje na zewnątrz.

d)     Gdy dziecko przejdzie przez główne wejście, pracownik dyżurujący przy wejściu otwiera przejście do szatni.

e)     Dziecko udaje się do szatni i pod nadzorem pracownika szkoły samodzielnie przebiera się w swoim boksie.

f)      Następnie dziecko udaje się do wyznaczonej dla swojej grupy sali.

g)     Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

h)     Dzieci przyprowadzane są do godziny 7:50.

i)      W pierwszym tygodniu adaptacyjnym strefa wspólna zostanie poszerzona o korytarz przy szatniach dla rodziców uczniów kl. „0” i I. Rodzice będą mogli przyprowadzić dzieci bezpośrednio do szatni i pozostawić pod nadzorem pracownika szkoły.

Docelowo dążymy do samodzielności samoobsługowej dzieci w szatni.

4. ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY:

a)     Rodzic powiadamia telefonicznie wychowawcę grupy świetlicowej o odbiorze dziecka. Pozostaje na zewnątrz przed wejściem, zachowując dystans do innych osób.

b)     Nauczyciel powiadomiony telefonicznie odprowadza dziecko do drzwi sali i pozwala na samodzielne udanie się do szatni.

c)     W szatni dziecko przebiera się i kieruje do wyjścia.

d)     Przy głównym wyjściu rodzic odbiera dziecko.

 

§ 2

ZADANIA  RODZICÓW

1. Rodzice zapoznają się z procedurami w szkole.

2. Przekazują wychowawcy i dyrekcji informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli dziecko zachorowało.

6. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa  z której uczeń korzysta w drodze z szatni do sali i w razie konieczności jej użycia.

8. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.

9. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

12. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.

13. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe procedury opracowane zostały na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r. oraz ZARZĄDZENIE Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach z dnia 30 sierpnia 2021 r. i wchodzą w życie z dniem 01 września 2021 r.

 

Kielce, 30 sierpnia 2021 r.Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content