Procedury bezpieczeństwa

2021-08-31

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW kl. IV –VIII SP i LO W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ W KIELCACH

1.    Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do szkoły są zamknięte.

2.    Uczniowie/uczennice przestrzegają podstawowych zasadach higieny m.in.

  • mycia rąk wodą z mydłem,
  • nie podają ręki na przywitanie,
  • unikają częstego dotykania oczu, nosa i ust.
  • zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

3.    Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie – bez objawów chorobowych.
Nie mogą przyjść, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Uczniowie/Uczennice przychodzą do szkoły najpóźniej na 10 minut przed planowym rozpoczęciem pierwszej lekcji. Przed WYZNACZONYM – wejściem do szkoły zachowują dystans (co najmniej 1,5 m) lub mają zakryte usta i nos.

Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą.

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

6. Bezwzględnie przy KAŻDYM WEJŚCIU ze szkoły uczniowie/uczennice odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce. DOZOWNIKI znajduje się za drzwiami wejściowymi w przedsionku obok PORTIERNI oraz przy wejściach do SZATNI.

7. Po przejściu przez drzwi wejściowe uczniowie/uczennice kierują się na prawo klatką schodową do SZATNI w podziemnej części szkoły.

8.  Uczniowie/uczennice w SZATNI przebierają się w wyznaczonym boksie, do minimum ograniczając przebywanie w części wspólnej szatni i natychmiast udają się do wyznaczonej w planie SALI   LEKCYJNEJ.

9. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie/uczennice zobowiązani są dokładnie umyć ręce.

10. Uczniowie wchodząc do szkoły zakrywają nos i usta aż do wejścia do sali lekcyjnej oraz podczas pobytu w kaplicy.  Obowiązek zakrywania ust i nosa obejmuje każdorazowy pobyt uczniów w PRZESTRZENI WSPÓLNEJ, szczególnie podczas przerw.

11.   Nauczyciele i uczniowie podczas lekcji w wyznaczonej sali nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

12.    Lekcje odbywają się w salach zgodnie z planem zajęć. Uczniowie korzystają z  łazienki i część korytarza szkolnego, które są na tym samym piętrze.

13. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w przydzielonych salach, na powietrzu przed frontem budynku szkolnego oraz pomiędzy halą sportową a głównym budynkiem szkoły (podczas dobrej pogody).

14.    Uczniowie DYŻURNI oddziałów klasowych ( 2 osoby wyznaczone w danym tygodniu) odpowiadają za porządek - czystość w klasie, w szczególności za wietrzenie sal lekcyjnych. Przypominają kolegom i koleżankom o bezpiecznym i higienicznym zachowaniu w sali oraz podczas przerw. Mogą przygotować i prowadzić krótkie ćwiczenia w sali w trakcie, lub pod koniec lekcji w porozumieniu z nauczycielem.

15.   Uczniowie mogą korzystać z toalet również w trakcie zajęć lekcyjnych, aby uniknąć kolejek na przerwach.

16.   Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

17.   Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub w hali sportowej.

18.   Uczniowie mogą korzystać z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w wyznaczonych dniach i godzinach. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny na stronie internetowej. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.

19.   OBIADY wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych.

20.   Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w gabinecie profilaktyki medycznej, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

21.   Po zakończeniu zajęć uczniowie/uczennice zobowiązani są w jak najkrótszym czasie opuścić teren szkoły, do ograniczając niezbędnego minimum pobyt w korytarzu i w szatni.

22.   WAŻNE DLA NASZEGO ZDROWIA I ZARAZEM BEZPIECZEŃSTWA jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów z osobami spoza swojego środowiska rodzinnego i szkolnego. Należy stosować się do bieżących zaleceń GIS i MEiNw zakresie profilaktyki.

Kielce, 27 sierpnia 2021 r.

                                                                                                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                                                         

                               ks. mgr Jacek Kopeć

………………………………………..

Podpis dyrektora