Procedury Bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW kl. IV –VIII SP  W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ W KIELCACH

 

 

Poniższe procedury opracowane zostały na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz ZARZĄDZENIE nr 3.2020 Dyrektora Katolickich Szkół im. św. Stanisława Kostki w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2020 r. i wchodzą w życie z dniem 01 września 2020 r.

 

1.   Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do szkoły są zamknięte.

2.   Uczniowie/uczennice przestrzegają podstawowych zasadach higieny m.in.

Ø  mycia rąk wodą z mydłem,

Ø  nie podają ręki na przywitanie,

Ø  unikają częstego dotykania oczu, nosa i ust.

Ø  zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

3.   Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie – bez objawów chorobowych.
Nie mogą przyjść, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 

4.   Uczniowie/Uczennice przychodzą do szkoły najpóźniej na 10 minut przed planowym rozpoczęciem pierwszej lekcji. Przed wejściem do szkoły zachowują dystans społeczny (co najmniej 1,5 m) lub mają zakryte usta i nos.

Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą.

5.   Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

6.   Bezwzględnie przy KAŻDYM WEJŚCIU ze szkoły uczniowie/uczennice odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
DOZOWNIK na fotokomórkę znajduje się za drzwiami wejściowymi w przedsionku obok PORTIERNI.

7.   Po przejściu przez drzwi wejściowe uczniowie/uczennice kierują się na prawo klatką schodową do SZATNI w podziemnej części szkoły.

8.   Uczniowie/uczennice w SZATNI przebierają się w wyznaczonym boksie, do minimum ograniczając przebywanie w części wspólnej szatni i natychmiast udają się do wyznaczonej SALI   LEKCYJNEJ, na stałe przydzielonej oddziałowi.

9.   Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie/uczennice zobowiązani są dokładnie umyć ręce.

10. Uczniowie wchodząc do szkoły zakrywają nos i usta aż do wejścia do sali lekcyjnej oraz podczas pobytu w kaplicy.

Obowiązek zakrywania ust i nosa obejmuje każdorazowy pobyt uczniów W KORYTARZU aż do odwołania przez dyrekcję.

11. Nauczyciele i uczniowie podczas lekcji w wyznaczonej sali nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

12. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną salę lekcyjną i korzystają z  łazienki i część korytarza szkolnego, które są na tym samym piętrze.

13. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w przydzielonych salach, na powietrzu przed frontem budynku szkolnego oraz pomiędzy halą sportową a głównym budynkiem szkoły (podczas dobrej pogody).

14. DYŻURNI oddziałów klasowych ( 2 osoby wyznaczone w danym tygodniu) odpowiadają za porządek-czystość w klasie, w szczególności za wietrzenie sal lekcyjnych.
Przypominają kolegom i koleżankom o bezpiecznym i higienicznym zachowaniu w sali podczas przerw m.in. o nie wychylaniu się przez okna.
Przygotowują i prowadzą krótkie ćwiczenia w sali w trakcie, lub pod koniec lekcji w porozumieniu z nauczycielem.

15. Uczniowie mogą korzystania z toalet również w trakcie zajęć lekcyjnych, aby uniknąć kolejek na przerwach.

16. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

17. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub w hali sportowej.

18. Uczniowie mogą korzystać z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w wyznaczonych dniach i godzinach. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny na stronie internetowej.
Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.

19. OBIADY wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych.

20. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w gabinecie profilaktyki medycznej, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

21. Po zakończeniu zajęć uczniowie/uczennice zobowiązani są w jak najkrótszym czasie opuścić teren szkoły, do ograniczając niezbędnego minimum pobyt w korytarzu i w szatni.

22.   WAŻNE DLA NASZEGO ZDROWIA I ZARAZEM BEZPIECZEŃSTWA jest ograniczenie bezpośrednich kontaktów z osobami spoza swojego środowiska rodzinnego i szkolnego.
Unikać należy spotkań towarzyskich również z dawnymi kolegami i koleżankami szczególnie w pierwszych tygodniach funkcjonowania nauki w szkołach.

 

Kielce, 28 sierpnia 2020 r.

DYREKTOR

ks. mgr Jacek Kopeć

 

 Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content