Regulamin Świetlicy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Św. Stanisława Kostki

w Kielcach

 

 

I   CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 

1.     Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2.     Do zadań świetlicy należą:

·       organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

·       organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na zewnątrz wspomagających prawidłowy rozwój fizyczny;

·       stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i pasji;

·       umożliwianie uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

·       upowszechnianie zasad higieny i czystości oraz kształtowanie zasad kultury zdrowotnej;

·       rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

·       kształtowanie postaw i norm akceptowanych społecznie;

·       efektywna współpraca z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy;

·       współdziałanie z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

 

II  ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY.

 

1.     Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku wg rozkładu zajęć, od godz.7.00 –8.00 i od 11.00 do 17.00

2.     Opiekę w świetlicy sprawują : Roksana Zaraś, Zuzanna Safader, Justyna Bąk, Małgorzata Wojasiewicz, Agnieszka Utnik, Monika Adamiec, Katarzyna Sokalska, Paweł Jamka.

3.     Świetlica organizuje zajęcia w grupach wiekowych.

4.     Wychowawcy świetlicy nadzorują spożywanie obiadów.

5.     Dzieci uczęszczające do świetlicy mają możliwość odrobienia pracy domowej. Wychowawca świetlicy nie ma obowiązku sprawdzania poprawności jej wykonania.

6.     Grafik zajęć w świetlicy jest dopasowany do planu zajęć.

7.     W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik, w którym notowane są nieobecności uczniów.

8.     Wychowawcy świetlicy podczas zajęć mają obowiązek prowadzić m.in. zajęcia związane z zasadami ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach
oraz zagadnieniami promującymi zdrowy styl życia.

9.     Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego i miesięcznego planu świetlicy
oraz dziennego rozkładu zajęć.

10.  Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia
 i regulamin wewnętrzny świetlicy.

 

III  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ŚWIETLICY

 

1.     Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie zapisani przez rodziców na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy.

2.     Wszyscy uczniowie zapisani do świetlicy po skończonych zajęciach mają obowiązek przebywać w świetlicy.

3.     Uczniowie przychodzą punktualnie na zajęcia świetlicowe,

4.     Uczeń ma obowiązek dbać o wyposażenie, ład i porządek w świetlicy, a po zakończeniu każdego zajęcia – uporządkować swoje miejsce.

5.     Uczeń jest odpowiedzialny za otrzymane gry i pomoce dydaktyczne.

6.     Uczeń dba o higienę osobistą.

7.     Uczniowie pomagają w pracach związanych z urządzaniem kącików zainteresowań
i gazetek okolicznościowych :

8.     Uczniowie korzystają z urządzeń multimedialnych (tablica interaktywna, komputer) oraz gier świetlicowych.

9.     Uczniowie zostawiają plecaki na wydzielonych półkach.

10.  Wychowawca nie powinien dopuszczać do wcześniejszego pobierania ubrań w szatni
i przebywania z nimi w szkolnej świetlicy.

11.  W świetlicy obowiązuje dyscyplina i porządek.

12.  Każde wyjście poza teren szkoły powinno być uprzedzone pisemną zgodą opiekuna bądź rodzica.

13.  Uczniowie mogą być odbierani ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo po uzgodnieniu tego faktu z dyrekcją oraz złożeniu pisemnej zgody według wzoru

14.  Złe zachowanie ucznia przebywającego w świetlicy będzie odnotowywane w dzienniku zajęć świetlicowych i przekazywane do wychowawcy klasy.

15.  Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę
o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy lub o powtarzających się nieobecnościach uczniów.

16.  Jeśli zaistnieje konieczność odbioru dziecka przez osoby trzecie lub samodzielnego powrotu do domu, rodzice mają obowiązek zgłosić ten fakt oraz przygotować pisemną zgodę.

17.  W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych gadżetów elektronicznych.

18.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach lekcyjnych poszczególnych grup.

19.  Nauczyciel-wychowawca świetlicy w razie konieczności udziela pomocy na basenie.

20.  Nauczyciel ma prawo sprawdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko.

21.  Rodzic ma bezwzględny obowiązek zgłaszać odbiór dziecka.

22.  Uczeń nie może samowolnie opuścić sali zajęciowej, o każdym wyjściu musi poinformować wychowawcę.

23.  Każda grupa świetlicowa ustala swój wewnętrzny kodeks zachowania zgodny z ogólnym regulaminem świetlicy.

 

IV  PRACOWNICY ŚWIETLICY

 

1.     Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy.

 

V   DOKUMENTACJA

 

W świetlicy prowadzona jest dokumentacja :

1.     Roczny Plan Pracy

2.     Miesięczny i tygodniowy rozkład zajęć

3.     Dziennik zajęć

4.     Regulamin świetlicy

 

 

Aneks do regulaminu świetlicy Katolickiej Szkoły Podstawowej dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV19

 

  • Na zajęcia świetlicowe uczęszczają wyłącznie zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz w sytuacji, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

  • Uczeń przejawiający symptomy chorobowe jest izolowany od innych uczniów oraz odsyłany do Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej, a rodzice są o tym fakcie niezwłocznie informowani.

 

  • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych, które są regularnie wietrzone. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy są czyszczone i dezynfekowane.

 

  • Wychowawcy organizują i koordynują zajęcia w sposób ograniczający bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.

 

  • Uczniowie przestrzegają zasad higieny – myją lub dezynfekują ręce po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.

 

  • Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek zawsze gdy opuszczają salę świetlicową (udają się do toalety, na obiad do stołówki szkolnej, opuszczają salę w związku z powrotem do domu).

 

  • Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami

 

  • Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy.

    

  • Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się po telefonicznym poinformowaniu wychowawcy świetlicy wyłącznie przez rodzica. Kontakt telefoniczny z wychowawcami odbywa się tylko w czasie pracy świetlicy. Rodzic lub osoba upoważniona oczekuje na dziecko w wyznaczonej dla niego strefie.                

1.    

  Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę:

 

Vhttps://cdn.kostka-kielce.pl/docs/3853bec1118d9632169cc089d89a125d.pdf

 Spodobał Ci się wpis? Chcesz się nim podzielić ze znajomymi? Udostępnij go!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Skip to content